Malarz – Tapeciarz

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie malowania i tapetowania.

Kończąc kurs osoba zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

Podstawy w zawodzie malarz-tapeciarz

 • Poznanie wyrobów malarskich.
 • Ręczne narzędzia: pędzle, wałki, sprzęt pomocniczy.
 • Prace malarskie, pomocnicze prace malarskie.
 • Prace tapeciarskie, pomocnicze prace tapeciarskie.
 • Skład materiałów malarskich.
 • Obmiar i przedmiar robót.
 • Urządzenia do malowania natryskowego.
 • Przygotowanie podłoża.
 • Obliczania ilości materiałów.
 • Rusztowania i drabiny wykorzystywane przy robotach malarskich.
 • Sprzęt mechaniczny do przygotowania podłoża.
 • Komunikacja na stanowisku pracy i placu budowy.
 • BHP i ochrona PPOŻ.

Kończąc kurs osoba pozna podstawowe zagadnienia i pojęcia zawodu takie jak

 • Obciążenia działające na budynek.
 • Elementy składowe budynku i ich funkcje.
 • Rodzaje budowli i budynków.
 • Instalacje w budynku.
 • Metody wykonawstwa w budownictwie.
 • Ściany, schody, stropy, dachy i stropodachy.
 • Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty.
 • Roboty wykończeniowe.

Zagadnienia dotyczące przygotowania farb oraz materiałów pomocniczych

 • Farby wytworzone przez producentów – skład i zastosowanie.
 • Składniki farby malarskiej oraz ich rodzaje.
 • Wykorzystanie dodatkowych materiałów – właściwości i zastosowanie.
 • Pigmenty – przygotowanie farby, skład, zasady mieszania.
 • Przepisy bhp i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dotyczące wykonywania robót malarskich.

Posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz podstawy rysunku technicznego

 • Przyrządy wykorzystywane w kreślarstwie.
 • Rodzaje rysunków technicznych.
 • Opisywanie i wymiarowanie.
 • Z czego składa się projekt.
 • Podziałki oraz skale rysunkowe.
 • Podstawy pisma techniczne.
 • Znaki graficzne na rysunkach technicznych.
 • Rysunki robocze.
 • Pomiary oraz szkice inwentaryzacyjne.
 • Rodzaje i grubości linii rysunków technicznych.
 • Podstawowe zasady tworzenia rzutów i pionowych przekrojów budynku.
 • Polskie Normy Budowlane.

Technika malowania wapienna i cementowa

 • Zasady domieszki uszlachetniającej.
 • Podstawy dozowania i mieszania składników farb.
 • Spoiwa wapienne oraz cementowe.
 • Gruntowanie podłoża.
 • Podłoża budowlane oraz zasady ich przygotowania.
 • Ocena stanu technicznego podłoży.
 • Wymogi techniczne wykonania i odbioru robót.
 • Zasady malowania farbą wapienną i cementową.
 • PHP i ochrona środowiska podczas malowania wapiennego i cementowego.