OPERATOR SUWNIC

Wurex - kursy i szkolenia Częstochowa
Wurex – kursy i szkolenia Częstochowa

Kto może odbyć na kurs na suwnice ?

Wszystkie pełnoletnie osoby z wykształceniem co najmniej podstawowym oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych zapraszamy do uczestnictwa w kursie na operatorów suwnic:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

Odbycie kursu daje możliwości do nabycia specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu operatora urządzeń suwnicowy/dźwigowych.

Zwieńczeniem wysiłku włożonego w zdobycie kwalifikacji jest państwowy egzamin potwierdzający nasz ą wiedzę, umiejętności oraz predyspozycje do pracy w tym zawodzie. Otrzymujemy pisemne zaświadczenie, o zdobyciu uprawnień na stosowne urządzenia, które są bezterminowe a wydaje je Komisja Dozoru Technicznego

 

Jakie kwalifikacje oraz wymagania zdrowotne musi spełnić osoba, by móc ubiegać się o uprawnienia do obsługi suwnic?

Ponieważ praca z urządzaniami mającymi charakter dźwigowy, może stwarzać duże zagrożenie zarówno dla ludzi jak i mienie bardzo duże zagrożenie, każda osoba ubiegająca się o nie musi posiadać nie tylko odpowiednie umiejętności i wiedzę, ale również odpowiednie predyspozycje zdrowotne.

Wymagania zdrowotne dla osób ubiegających się o upewnienia na urządzenia dźwigowe obejmują ogólny stan zdrowia oraz co bardzo ważne sprawność psychoruchową. Jest to szczególne ważne w przypadku obsługi suwnic sterowanych z kabiny, a także bezprzewodowo.

W przypadku tego kursu egzamin z tego kursu przed komisją UDT może się odbyć jedynie, po okazaniu dokumentu wydanego przez organizatora potwierdzającego odbycie kursu. Po zdanym egzaminie otrzymujemy świadectwo potwierdzające zadanie egzaminu przed komisją UDT.

Kursy na suwnice jakie mogą Państwo odbyć:

Nasza firma organizuje kursy pozwalające zdobyć uprawnienia na następujące urządzenia

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

 

Czego można spodziewać się na kursie ?

Kurs na suwnice obejmuje przygotowanie kursanta merytoryczne od wykonywania zawodu operatora suwnic, każdy kursant otrzyma od nas materiały pomocne w nauce orz przygotowaniu się do egzaminu.

Cześć praktyczna odbywa się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, którzy pomogą zdobyć niezbędne umiejętności.

  Kurs na suwnice – program:

 1. Akty prawne dozoru technicznego.
 2. Dane techniczne urządeń.
 3. Budowa suwnic.
 4. Elementy suwnic, wciągników i wciągarek.
 5. Zagrożenia związane z obsługą.
 6. Urządzenia zabezpieczające.
 7. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy.
 8. Obsługa cięgników obowiązki obsługującego – DOR.
 9. Przepisy BHP.
 10. Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, który potwierdza nasze umiejętności przed właściwym egzaminem przeprowadzanym przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, a po pozytywnym zdaniu uzyskaniem stosownego uprawnienia.