Operator wózków widłowych

Kto może starać się u uprawnienia na wózki widłowe?

Każdy kto ukończył 18 rok życia może zapisać się na kurs, nie zależnie od tego czy ma już
doświadczenie obsługi wózków widłowych, czy po prostu chce zdobyć uprawnienia, aby łatwiej znaleźć
pracę.
Jest do dobre rozwiązanie szczególnie dla pracowników magazynów chcących podnieść swoje
kwalifikacje, ponieważ osoby z uprawnieniami na wózki widłowe są zdecydowanie chętniej zatrudniane na
takie stanowiska.
Wymogi jakie musi spełnić uczestnik kursu nie są wysokie, natomiast każdy uczestnik kursu na wózki
widłowe musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie
zdrowia kursanta oraz sprawność psychoruchowa.

Czy aby zdać egzamin muszę ukończyć kurs na wózki
widłowe?

Ważne jest to, że samo ukończenie kursu na wózki widłowe nie daje nam żadnych uprawnień poza
wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do obsługi wózków. Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i
wyłącznie zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czy trzeba przedłużać zaświadczenie kwalifikacyjne??

Tak, zgodnie z rozporządzeniem MPiT z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu
przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych okres ważności zaświadczeń
kwalifikacyjnych zależy od rodzaju wózka jezdniowego (widłowego), na który mamy uprawnienia.
1) Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki
jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną
wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – 5 lat
2) Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z
wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat
Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane
osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem
tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej
3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Czy zapisanie się na kurs operatora wózka widłowego będzie opłacalne? Zarobki operatorów
wózków zależą są od wielu czynników najważniejsza jest wielkość firmy, jej kapitału oraz,jej pozycja na
rynku. Pracodawca ustalając wysokość wynagrodzenia beże pod uwagę jako jeden z ważniejszych
cyników staż pracy oraz doświadczenie pracowników czy zakres ich realnych obowiązków. Ważne jest
również to gdzie pracownik odbywał szkolenie, na terenie zakładu i posiada uprawnienia na wózki
zakładowe, czy uczęszczał na pełny kurs na wózki widłowe, a uprawnienia potwierdza zdany egzamin..
Najczęściej pojawiająca się wartość to 2 000 do 3 000 brutto. Oczywiście kwota ta może być mniesz
lub wyższa, wiele zależy również od stażu pracy oraz od zapotrzebowania w regionie na pracowników z
tymi uprawnieniami.
Dla porównania zagranicą operator wózka widłowego może otrzymać pensję w wysokości nawet
dwu-, trzykrotnie wyższej niż płace oferowane przez polskich przedsiębiorców.