OPERATOR ŻURAWI

Wurex oferuje profesjonalne kursy zakończone egzaminem UDT na:

  • Żurawie stacjonarne
  • Żurawie przewoźne i przenośne

(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

  • Żurawie samojezdne

(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • Ukończone 18 lat
  • Ukończona szkoła podstawowa
  • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze żurawi, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju żurawia, na który mamy uprawnienia.

  • Żurawie stacjonarne – 10 lat
  • Żurawie przewoźne i przenośne – 10 lat
  • Żurawie samojezdne – 5 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

! Szkolimy bezpiecznie z zachowaniem reżimu sanitarnego !