Podest ruchomy przejezdny

Podest ruchomy przejezdny

Podesty ruchome potocznie zwane zwyżkami są urządzeniami (maszynami) przeznaczonymi do przemieszania na stanowisko pracy platformy roboczej wraz z osobami i wyposażeniem. Wejście i zejście z platformy roboczej odbywa się w jednym określonym jej położenie tj. punkcie załadowczym.

 

Podesty możemy podzielić na:

– podesty wolnobieżne nożycowe i wysięgnikowe

– podest samojezdny montowany na pojeździe

– podesty montowane na przyczepach

– podesty wiszące

– podesty stacjonarne

– podesty specjale

 

 

 

Wszystkie podesty ruchome zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

W związku z powyższy mogą być eksploatowane tylko i wyłącznie na podstawie ważnej decyzji zezwalającej na ich eksplantację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (UDT).

Eksploatujący (właściciel urządzenia) zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze techniczny – zobowiązany jest aby urządzanie (podest) był obsługiwany i konserwowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – wydane przez UDT.

W związku z powyższym osoba która obsługuje lub konserwuje tego typu urządzenia musi posiadać uprawnienia odpowiedniej kategorii zgodnie z Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego – właściciel urządzenia (eksploatujący) musi co 30 dni dokonać konserwacji podestu lub w terminach zgodnych z zapisami dokumentacji technicznej urządzanie (podestu).

Konserwacja ta musi być potwierdzona wpisem w dzienniku konserwacji który prowadzi uprawniony konserwator.

Kto nie przestrzega przepisów o dozorze technicznym (UDT) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.