Żuraw samojezdny

OPERATOR ŻURAWI – Kurs z egzaminem UDT

 

Dźwig na podwoziu specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym lub samochodu ciężarowego, wykorzystywany do prac przeładunkowych i montażowych

Składa się z :

– wciągarek

– wychylnego wysięgnika

Wszystkie dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarne podlegają dozorowi technicznemu.

 

Żuraw samojezdny: warunki eksploatacji

Urządzenia techniczne które podlegają UDT powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji:

  • Urządzenie powinno być wyposażone w stanowiskową instrukcję obsługi
  • Użytkujący jest zobowiązany odpowiednio konserwować urządzenia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
  • Użytkujący powinien założyć i przechowywać dziennik konserwacji prowadzony przez osobę konserwującą z odnotowanymi czynnościami które zostały wykonane.

Użytkowanie urządzeń w pobliżu napowietrznych linii energetycznych dozwolone jest pod warunkiem zachowania minimalnych odległości podanych w przepisach dotyczących linii energetycznych.
wykorzystanie żurawia do celów innych niż określone przez wytwórcę lub w przypadku kolizyjnej lokalizacji wymaga zgody jednostki dozoru technicznego.

Należy wtedy do UDT dostarczyć instrukcję użytkowania wyposażoną w :

  • wskazanie ewentualnych elementów kolizyjnych,
  • zabezpieczenia zapobiegające możliwości kolizji
  • szkic sytuacyjny,
  • podjęte środki bezpieczeństwa,
  • wykorzystane środki łączności między operatorem, a osobą nadzorującą i koordynującą prace oraz innymi osobami związanymi ,
  • procedury zapewniające koordynację w przypadku pracy z ładunkiem przez kilka urządzeń jednocześnie.

Podczas podnoszenia osób przez urządzenie nie zaprojektowane specjalnie do tego celu należy spełnić powyższe wymagania.